Naše společnost má dlouhou tradici, mnoho úspěšně dokončených projektů a spokojených zákazníků. Náš program Compliance zavádí nejpřísnější etické standardy proti jakémukoli možnému riziku korupce nebo úplatkářství. Management společnosti bezvýhradně podporuje tyto etické standardy a otevřeně deklaruje nulovou toleranci ke korupci v jakékoli formě a vyžaduje bezpodmínečné dodržování etických standardů od svých zaměstnanců i smluvních partnerů.

Člen představenstva NVision 

 

Společnost pevně zachovává zásady dodržování příslušných protikorupčních právních předpisů a etického chování ve všech typech obchodních vztahů a bez ohledu na území, na kterém Společnost podniká. Společnost očekává, že všechny osoby jednající jménem nebo ve prospěch Společnosti budou dodržovat příslušné protikorupční právní předpisy. Proto Společnost zavedla tzv. Compliance program jehož nedílnou součástí je Etický a obchodní kodex, Proti-korupční politika a Politika Řízení střetů zájmů. Odkazy na tyto základní dokumenty jsou Vám k dispozici níže.

Jednotná horká linka

Pro zprávy o možném nebo spáchaném porušení ustanovení Kodexu obchodního chování a etiky, korupce a podvodů a jiných porušení zákona souvisejících s působností Společnosti se můžete obracet na Jednotnou horkou linku jedním z následujících způsobů:

 • zasláním e-mailu na Unified Hotline na: hotline@mts.ru;
 • prostřednictvím elektronického formuláře na webu hotline.mts.ru (anonymně nebo vlastním jménem);
 • telefonicky:+7 985 765 0002 (+ 7495765 0002).

Při přijímání a posuzování oznámení Společnost zaručuje důvěrnost a nezveřejnění osobních údajů těch, kteří podali oznámení. Společnost také zakazuje jakoukoli formu stíhání (odvetu) proti osobám, které v dobré víře nahlásily porušení. Porušení můžete nahlásit také anonymně. Mělo by se však pamatovat na to, že není povoleno záměrně poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace.

Etický a obchodní Kodex

Etický a obchodní Kodex je základní dokument Společnosti, který obsahuje klíčové principy pro provozování podnikání a stanovuje normy a požadavky přijaté naší Společností za účelem dodržování relevantních zákonů, čestných a etických obchodních praktik a předcházení nepřístojnému jednání. Společnost nepoužívá žádné obchodní praktiky, které jsou v rozporu s těmito pravidly a normami.

Code of Conduct – Czech version

Code of Conduct – English version


Proti-korupční politika

Tato politika stanovuje klíčové principy a požadavky pro zajištění souladu s platnou protikorupční legislativou, definuje oblasti korupčních rizik a zavádí přístupy k jejich překonávání a / nebo zmírňování v Společnosti. Politika řeší rizika úplatkářství a korupce ve veřejném i soukromém sektoru.

Implementací této Politiky Společnost stanovuje následující cíle:

 • stanovit standardy odpovědného obchodního chování, zavádět a rozvíjet osvědčené postupy správy a řízení společnosti;
 • demostrovat závazek Společnosti k zásadám zákonnosti, transparentnosti a sociální odpovědnosti;
 • nastínit zásady zaměřené na prevenci jakékoli formy korupce a dodržování požadavků příslušné protikorupční legislativy při výkonu obchodní činnosti Společnosti;
 • zvyšovat úroveň kultury dodržování předpisů ve Společnosti, zvyšovat povědomí o rizicích korupce a pomáhat při objasňování a dodržování pravidel.

Anti curruption Policy – Czech version

Anti-corruption Policy – English version

 

Politika Řízení střetů zájmů

Tato politika stanoví základní principy pro řešení střetu zájmů ve společnostech NVision Czech Republic as a NVision Czech Republic ICT as (dále jen „Společnost“) a definuje opatření zaměřená na prevenci a minimalizaci důsledků střetu zájmů za účelem posílení důvěry ve Společnost a Skupinu MTS ze strany zúčastněných stran (akcionářů, investorů, zaměstnanců, zákazníků, protistran atd.).

Implementací této politiky si Společnost stanovuje následující cíle:

 • vytvoření jednotného systému pro správu střetů zájmů ve Společnosti;
 • stanovení pravidel chování v případě střetu zájmů;
 • konsolidace opatření zaměřených na prevenci a minimalizaci následků střetu zájmů;
 • soulad společnosti s mezinárodními standardy a osvědčenými postupy za účelem posílení dobré vůle společnosti, a to i na mezinárodní úrovni.

Tato politika je závazná také pro smluvní partnery / protistrany Společnosti v rozsahu stanoveném smlouvami uzavřenými s těmito osobami / subjekty. Protistrany mohou oznamovat střety zájmů, které poškozují zájmy Společnosti a (nebo) porušují příslušné protikorupční právní předpisy zasláním informací o nich na Unified Hotline (hotline@mts.ru) a (nebo) oznámením kontaktním osobám Společnosti oprávněným k interakci s touto Protistranou na základě smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků, a to ve formě a za podmínek uvedených ve smlouvě. Smluvním partnerům je k dispozici Formulář Oznámení střetu zájmů.

Oznámení střetu zájmů

Disclosure of Conflicts of Interest

Politika Řízení střetu zájmů

Policy Managing Conflicts of Interest

Role a odpovědnost při řešení střetu zájmů

Roles and responsibilities in Managing Conflicts of Interest


Unified Hotline

To report possible or committed violations of the provisions of the Code of Business Conduct and Ethics, corruption, fraud and other violations of the law related to the Company’s operations, you can contact the Unified Hotline in one of the following ways

(1) by sending an email to the Unified Hotline hotline@mts.ru;

(2) via an electronic form on the website hotline.mts.ru (including anonymously);

(3) by phone: :+7 985 765 0002 (+ 7495765 0002).

When receiving and assessing notifications, the Company guarantees the confidentiality and non-disclosure of personal data of those who have made a notification. The Company also prohibits any form of prosecution (retaliation) against persons who have reported a breach in good faith. You can also report violations anonymously. However, providing deliberately false or misleading information is not permitted.