Privacy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto Vám poskytujeme informaci o zpracování Vašich osobních údajů a poučení o právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Firma a kontaktní údaje správce

NVision Czech Republic a.s., se sídlem Ohradní 1369/8, 140 00, Praha, Česká republika, IČ. 475 50 937, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10436 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce GDPR@nvisioncz.com.

Níže Vás seznámíme s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, jaký je účel zpracování, jeho právní základ, a doba zpracování osobních údajů podle toho, v jaké roli vystupujete.

Jste-li návštěvník webových stránek, zpracováváme Vaši IP adresu za účelem návštěvnosti našich webových stránek a průzkum zájmu o produkty naší společnosti, po dobu jednoho dne.

Jste-li náš smluvní partner, zpracováváme jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail odpovědné osoby za účelem interní evidence smluvních partnerů, po dobu trvání smlouvy.

Jste-li náš potencionální smluvní partner, zpracováváme jméno, příjmení statutárního orgánu, případně další údaje získané z veřejných rejstříků za účelem prověření smluvního partnera z hlediska compliance, do uzavření smlouvy.

Jste-li uchazeč o zaměstnání v naší společnosti, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně další údaje, které nám poskytnete v životopise za účelem obsazení pracovní pozice a uzavření pracovní smlouvy, nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to po dobu do uzavření výběrového řízení na pracovní pozici, jinak na základě Vámi uděleného souhlasu.

Vaše osobní údaje budou vždy zpracovávány v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou ke splnění uvedeného účelu.

Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně zaměstnanci správce.

Osobní údaje dále nebudou zpracovávány dalšími zpracovateli osobních údajů ani dalšími správci, ani nebudou poskytovány třetím osobám či jiným příjemcům.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím.

Informace o automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování

Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, ani profilování.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
  • právo požadovat omezení zpracování v případech stanovených právními předpisy;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v případech stanovených právními předpisy;
  • právo na přenositelnost údajů v případech stanovených právními předpisy;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech stanovených právními předpisy;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • další práva stanovená v právních předpisech.